Terminarz raportów okresowych w roku 2006

Raport bieżący 05/2006 z 01.02.2006

Zarząd ATM S.A. podaje terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2006:

Raporty kwartalne:

  • za IV kwartał 2005 — 14 lutego 2006;
  • za I kwartał 2006 — 15 maja 2006 (skonsolidowany wraz z oświadczeniem w formie raportu bieżącego, że Zarząd ma zamiar przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne, zwierające kwartalną informację finansową dotyczącą jednostki dominującej, zgodnie z par. 91 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych);
  • za II kwartał 2006 — 14 sierpnia 2006 (skonsolidowany);
  • za III kwartał 2006 — 14 listopada 2006 (skonsolidowany).

Raport roczny za rok 2005 — 14 czerwca 2006 roku.
Raport półroczny za I półrocze 2006 roku — 31 października 2006 (skonsolidowany).

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu