Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący 54/2006 z 28.12.2006

W dniu dzisiejszym ATM S.A. zawarła umowę sprzedaży wydzielonej części swojej infrastruktury telekomunikacyjnej za kwotę 21.907.780 zł. Transakcja obejmuje 11,8% sieci teleinformatycznej ATMAN położonej na terenie Warszawy. Zgodnie z umową, cena za zakupioną infrastrukturę telekomunikacyjną zostanie zapłacona przez Kupującego przelewem na konto Emitenta w terminie do 31.01.2007 r.

Kupującym jest ATM PP Sp. z o.o., spółka zajmująca się działalnością projektową i produkcyjną w zakresie specjalistycznego sprzętu elektronicznego, a także działalnością inwestycyjną w zakresie infrastruktury.
Spółka kupująca jest powiązana osobowo z Emitentem: dwóch z czterech jej udziałowców i członków zarządu to osoby zarządzające w ATM S.A.: Wiceprezes Zarządu Tadeusz Czichon i Prokurent Dariusz Kiełkowski. W związku z tym powiązaniem obie strony umowy dołożyły szczególnej staranności, aby transakcja została zawarta zgodnie z warunkami rynkowymi.

Wraz z umową kupna części sieci teleinformatycznej została zawarta umowa pomiędzy Kupującym a Emitentem, na mocy której Emitent wydzierżawił od Kupującego omawianą część infrastruktury telekomunikacyjnej za stałą opłatę miesięczną w wysokości 245.318 zł. Stawka czynszu dzierżawnego została ustalona na podstawie faktycznych kosztów finansowania zakupu kredytem bankowym (składających się z rat kapitałowych i odsetek od kredytu) powiększonych o marżę Kupującego. Marża Kupującego została ustalona w wysokości 5% raty kredytowej, co daje kwotę dochodu dla Kupującego w wysokości ok. 13 tys. zł miesięcznie.

Umowa dzierżawy została zawarta na okres 4 lat. Po okresie 4 lat od zawarcia niniejszej umowy, Emitent posiada opcję odkupu dzierżawionej części sieci teleinformatycznej za cenę równą cenie zakupu infrastruktury przez Kupującego pomniejszoną o uiszczone raty kapitałowe.

Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą jest przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu