Informacja o raportach skonsolidowanych

Raport bieżący 09/2006 z 06.02.2006

Zarząd ATM S.A. oświadcza, że począwszy od raportu za pierwszy kwartał 2006 roku, w przekazywanych skonsolidowanych raportach kwartalnych, zawarte bedą informacje określone w § 87, ust 1, Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent