Uchwały o podwyższeniu kapitału

Raport bieżący 10/2007 z 19.02.2007

Stosownie do treści uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 22.11.2006 r., Zarząd ATM S.A. informuje, że podjął w dniu 16 lutego 2006 r. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Po zarejestrowaniu kapitału przez Sąd nowa wysokość kapitału wyniesie maksymalnie 34.200.000 zł. Dokument ofertowy w sprawie dopuszczenia do publicznego obrotu nowo wyemitowanych akcji wkrótce zostanie złożony do KNF.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu