Projekty uchwał na obrady Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 12/2007 z 21.02.2007

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 marca 2007 roku.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A.
z dnia 1 marca 2007 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym praw do akcji i praw poboru akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, oraz ich dematerilizacji

W związku z podjęciem uchwały nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Prawa do akcji oraz prawa poboru akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, jeżeli uchwała Zarządu Spółki w sprawie takiego podwyższenia nie stanowi inaczej, będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym — rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Prawa do akcji oraz prawa poboru, o których mowa w ust. 1, zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych.
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A.
z dnia 1 marca 2007 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

W związku z rezygnacją Tomasza R. Chilińskiego z mandatu Rady Nadzorczej ATM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2 Statutu Spółki odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Tomasza R. Chilińskiego.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A.
z dnia 1 marca 2007 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 2 Statutu Spółki powołuje [….] na członka Rady Nadzorczej ATM S.A.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu