Określenie celów inwestycyjnych

Raport bieżący 13/2007 z 26.02.2007

W dniu dzisiejszym zarząd ATM S.A. podjął decyzję o bezterminowym zawieszeniu działań mających na celu przejęcie jednego z krajowych operatorów telekomunikacyjnych. Przyczyną tej decyzji jest zmiana stanowiska sprzedającego co do warunków zawarcia transakcji uprzednio uzgodnionych między stronami.

W związku z powyższym zarząd spółki modyfikuje cele inwestycyjne dla nowej emisji akcji. Zgodnie z aktualną oceną potrzeb inwestycyjnych i realizacją strategii rozwoju ATM S.A., środki pozyskane z emisji akcji przewiduje się przeznaczyć na następujące inwestycje:

  1. Budowa telekomunikacyjnej infrastruktury dostępowej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek administracji w oparciu o technologie radiowe i wykorzystanie łączy zestawianych w ramach umowy ramowej z TP S.A., tak zwanej umowy BSA (bitstream access).
    Pozwoli to na szybkie uzyskanie dostępu do strategicznego segmentu rynku bez konieczności przejmowania innej spółki. Inwestycja będzie co prawda realizowana trochę dłużej, ale w sposób bardziej efektywny. Przewidywana wielkość nakładów wyniesie ok. 40 mln zł
  2. Objęcie mniejszościowego pakietu udziałów nowej emisji międzynarodowego operatora telekomunikacyjnego, prowadzącego działalność głównie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Przewidywana wielkość inwestycji wyniesie ok. 15 milionów euro i będzie stanowiła wstęp do dalszego zaangażowania kapitałowego, włącznie z możliwością objęcia w przyszłości udziału większościowego. Inwestycja pozwoli na osiągnięcie znaczącej pozycji w świadczeniu usług hurtowej transmisji danych w tym regionie Europy i budowę operatora telekomunikacyjnego nowej generacji o znaczeniu międzynarodowym.
  3. Rozbudowa infrastruktury operatorskiej, głównie poprzez dobudowę kolejnych łączy światłowodowych w miastach oraz poszerzenie szkieletu sieci z 1 Gb/s do 10 Gb/s. Przewidywana wartość nakładów ok. 55 mln zł.
  4. Budowa platform technologicznych dla usług sieciowej dystrybucji treści oraz infrastruktury do świadczenia innowacyjnych usług spółek zależnych (głównie mPay i Cineman).
    Przewidywana wartość nakładów ok. 30 mln zł.
  5. Zapłata za udziały objęte w KLK Technologie Informatyczne Sp. z o.o. w kwocie 14 960 tys. zł.
  6. Przejęcie udziałów w Sputnik Software Sp. z o.o. za 3 mln zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu