Powołanie osoby nadzorującej

Raport bieżący 17/2007 z 01.03.2007

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę o powołaniu Pana Sławomira Kamińskiego na członka Rady Nadzorczej ATM S.A.

Sławomir Kamiński ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1991—1996) oraz Podyplomowe Studium Giełd Towarowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1996—1997). Odbył także aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (1998—2002), gdzie został w 2002 roku wpisany na listę radców prawnych.

Obecnie jest komplementariuszem w Kancelarii Prawniczej Professio Kamiński sp. k. Pełni także funkcje:

Biegłego sądowego z zakresu obrotu papierami wartościowymi przy Sądzie Okręgowym w Warszawie;
Syndyka masy upadłości, wpisanego na listę syndyków przy Sądzie Okręgowym w Warszawie;
Sędziego Sądu Giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
Arbitra (Zastępcy Rzecznika) Sądu Izby Domów Maklerskich;
Sekretarza Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A.;
Członka Rady Nadzorczej II NFI S.A.;
Członka Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A.;
Członka Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A.;
Członka Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A.;
Członka Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej Pana Sławomira Kamińskiego przedstawia się następująco:

Lata

1994—2006 Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej, Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A.;
2001—2004 Główny Specjalista w Zespole ds. Nadzoru Właścicielskiego, Totalizator Sportowy sp. z o.o.;
2003—2006 Radca prawny, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wola — przedsiębiorstwo państwowe;
2004—2004 Radca prawny, Departament Prawny Centrali PKO BP S.A.;
2004—2006 Naczelnik Wydziału Emisji i Finansów Spółek, Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A.;
2005—2006 Zastępca Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej, PKN Orlen S.A.;
2006—2007 Wiceprezes Zarządu, PETROLOT sp. z o.o.

Pan Sławomir Kamiński pełnił także następujące funkcje:

Członek Komitetu ds. prawnych rynku kapitałowego przy Izbie Domów Maklerskich;
Przewodniczący Rady Nadzorczej „Służewiec — Tory Wyścigów Konnych w Warszawie” sp. z o.o.;
Członek Rady Nadzorczej „TOTO-Sport” sp. z o.o.;
Członek Rady Nadzorczej Przedsięborstwa POLMOS Białystok S.A.;
Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN PetroCentrum sp. z o.o.;
Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN Morena sp. z o.o.;
Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN PetroTank sp. z o.o.;
Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN PetroProfit sp. z o.o.;
Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN PetroZachód sp. z o.o.;
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Chemia Polska sp. z o.o.;
Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN Budonaft sp. z o.o.;
Członek Rady Nadzorczej Motell sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowopowołany członek Rady Nadzorczej Spółki nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu