Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący 18/2007 z 05.03.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu 1 marca 2007 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej.

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.046.879,20 zł i dzieli się na 3.295.642 akcji o wartości nominalnej 7,60 zł każda, a ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 3.295.642.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu