Zmiana treści uchwały Zarządu Spółki

Raport bieżący 19/2007 z 16.03.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął uchwałę zmieniającą treść uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 16 lutego 2007 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 11/2007. Treść zmienionej uchwały przedstawia się następująco:

Uchwała
Zarządu ATM S.A.
z dnia 16 marca 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Zarządu ATM. S.A. z dnia 16 lutego 2007 roku

1. Zarząd ATM S.A. postanawia zmienić Uchwałę nr 2 Zarządu ATM S.A. z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ten sposób, że ust. 3 tej Uchwały otrzymuje brzmienie:
„3. Prawo poboru akcji serii H przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki w dniu 30 kwietnia 2007 r. (dzień prawa poboru)”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komentarz Zarządu do podjętej uchwały:

Zarząd Spółki pragnie poinformować, iż dokonana zmiana Dnia Prawa Poboru była niezbędna, ponieważ nadal trwa procedura administracyjna w związku z wnioskiem spółki ATM S.A. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji prospektowej. Poprzednio ustalony termin nie może być w związku z tym dotrzymany.

Proces zatwierdzenia dokumentacji prospektowej przez Komisje Nadzoru Finansowego (KNF) jest w fazie uzgadniania stanowisk stron. Spółka oraz jej doradcy dopełnią wszelkich starań, aby do zatwierdzenia prospektu emisyjnego emisji akcji serii H doszło w jak najszybszym terminie i tym samym, aby bez zbędnej zwłoki można było przystąpić do dalszych etapów emisji.

Szczegółowy harmonogram emisji ze wskazaniem ostatecznych terminów poszczególnych czynności podejmowanych w jej ramach, uzależniony jest w głównej mierze od daty zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF. W związku z powyższym Dzień Prawa Poboru, wskazany w niniejszym raporcie bieżącym, może również ulec przyspieszeniu lub opóźnieniu. Informacja o takiej zmianie zostanie podana do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że jego intencją jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie oferty publicznej akcji serii H.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu