Nabycie aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący 20/2007 z 27.03.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że w wyniku realizacji postanowień umowy inwestycyjnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r., w dniu dzisiejszym ATM S.A. nabyła 600 udziałów spółki Sputnik Software sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Zbywającymi udziały są osoby fizyczne, aktualni udziałowcy spółki Sputnik Software.

Udziały zostały zakupione za łączną kwotę 3.000.000 zł, a ich łączna wartość nominalna wynosi 150.000 zł. Zapłata za udziały zostanie dokonana w gotówce w ciągu 14 dni od dnia nabycia udziałów, a źródło finansowania ich nabycia stanowią środki własne Emitenta.

Pomiędzy zbywającymi udziały a Emitentem oraz jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nie istniały jakiekolwiek powiązania.

Kryterium będące podstawą uznania nabytych aktywów za znaczące stanowi przekroczenie 20% kapitału zakładowego spółki Sputnik Software.

Objęte przez Emitenta udziały mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki Sputnik Software wynosi 60 % oraz Emitent posiada 60 % głosów na jej zgromadzeniu wspólników.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu