Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej


Raport bieżący 23/2007 z 24.04.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 13 kwietnia 2007 r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zależnej od Emitenta spółki ATM-Mobile sp. z o.o.

Nowa wysokość kapitału zakładowego ATM-Mobile sp. z o.o. wynosi obecnie 7.250.000 zł i dzieli się na 14.500 równych oraz niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł. Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów wynosi 14.500.

W wyniku objęcia nowych udziałów Emitent posiada w podwyższonym kapitale ATM-Mobile sp. z o.o. 8700 (60%) udziałów o łącznej wartości 4.350.000 zł.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu