Umowa objęcia udziałów w Linx Telecommunications

Raport bieżący 24/2007 z 11.05.2007

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami (Raport bieżący nr 13/2007 z 26.02.2007 r.) ATM S.A. oraz Linx Telecommunications B.V. z siedzibą w Amsterdamie podpisały w dniu 10 maja 2006 r. umowę objęcia udziałów (Subscription Agreement). Umowa przewiduje emisję nowych udziałów przez Linx Telecommunications, które zostaną objęte przez ATM. ATM po emisji będzie posiadała 22% kapitału zakładowego Linx Telecommunications. Obejmowane udziały zostaną objęte za łączną kwotę 16.5 mln euro i zostaną opłacone przez ATM gotówką.

Zawarta umowa objęcia udziałów ma charakter warunkowy i jest uzależniona od przeprowadzenia przez ATM planowanej emisji akcji i uzyskania przez ATM środków na sfinansowanie transakcji. Zgodnie z zawartą umową objęcie udziałów powinno nastąpić nie później niż 31 sierpnia 2007 r.

Planowana przez Emitenta inwestycja w Linx Telecommunications ma charakter strategiczny i związana jest z zaangażowaniem ATM S.A. w tworzenie regionalnego operatora telekomunikacyjnego specjalizującego się w hurtowej transmisji danych i świadczeniu usług związanych z telekomunikacją. Podpisana umowa przewiduje dalsze zwiększenie zaangażowania kapitałowego ATM i możliwość objęcia udziału większościowego w Linx Telecommunications w przeciągu 3 lat.

Linx Telecommunications jest jednym z najbardziej dynamicznych niezależnych operatorów telekomunikacyjnych działających w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Działalność swoją rozpoczął w 2003 r., a podwajając co roku wielkość swoich przychodów przewiduje osiągnąć w 2007 roku przychody ze sprzedaży w wysokości około 20 mln euro, EBITDA ok. 2 mln euro i wynik netto w okolicach zera. Dynamiczny wzrost wyników finansowych przewidywany jest także w następnych latach.

Linx Telecommunications oferuje wysokiej jakości usługi hurtowej transmisji danych dla międzynarodowych i krajowych operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych oraz klientów korporacyjnych. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu łączy telekomunikacyjnych pomiędzy Rosją, Estonią, Litwą, Łotwą, Ukrainą, Polską a Skandynawią, Europą Zachodnią i USA. Spółka dostarcza usługi telekomunikacyjne na podstawie własnej i dzierżawionej infrastruktury. Linx Telecommunications jest właścicielem 600 km kabla światłowodowego na dnie Bałtyku łączącego Sztokholm, Helsinki i Tallin. Spółka oferuje również usługi kolokacyjne i hostingowe w swoich nowoczesnych centrach kolokacyjnych w Moskwie i Tallinie. Więcej informacji dostępnych jest na stronach www.linxtelecom.com.

Współpraca kapitałowa między Linx Telecommunications i ATM pozwoli na połączenie kompetencji w dziedzinie telekomunikacji i stworzy możliwości rozszerzenia portfela oferowanych klientom usług i osiągnięcia znaczących synergii przychodowych. ATM zamierza wykorzystać pozycję i kontakty Linx Telecommunications na dynamicznie rozwijających się rynkach Europy Wschodniej takich jak Rosja, Ukraina i Państwa Nadbałtyckie do zaoferowania kompletnego portfela swoich usług związanych z telekomunikacją.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że:

nie ma powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a spółką Linx Telecommunications,
nabywane udziały zostały uznane za aktywa o znacznej wartości w związku z tym, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta,
nabycie udziałów będzie sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji akcji Emitenta,
nabywane udziały stanowią 22% kapitału zakładowego Linx Telecommunications, ich wartość nominalna wynosi 27500 euro, mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej, a Emitent w wyniku ich nabycia uzyska 22% liczby głosów za zgromadzeniu wspólników.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu