Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 26/2007 z 06.06.2007

Zarząd ATM S.A., działając na podstawie art. 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w dniu 29.06.2007 r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ATM SA za 2006, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM SA za rok 2006;
2. Powzięcie uchwały o podziale zysku spółki za rok 2006;
3. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2006;
4. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2006.
Uprawnieni do udziału w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są Akcjonariusze, którzy do dnia 22 czerwca 2007 roku, do godziny 16.00, złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, w pokoju 101, w godz. 9.00—16.00.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu