Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku

Raport bieżący 28/2007 z 14.06.2007

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przekazuje wykaz informacji, określonych w art.56 ust.1 ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 roku, podanych do publicznej wiadomości w roku 2006. Wykaz informacji zawarty jest w załączniku do niniejszego raportu.

Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki, przy ul. Grochowskiej 21a w Warszawie. Wszystkie wymienione raporty są dostępne na stronie internetowej Spółki www.atm.com.pl

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent