Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w ATM S.A.

Raport bieżący 29/2007 z 14.06.2007

Zarząd ATM S.A. w Warszawie oświadcza, że Spółka zadeklarowała przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych praktykach spółek publicznych 2005”, z zastrzeżeniem do zasad nr 28 i 43. Treść zasad ładu korporacyjnego wraz z komentarzami do nich została zawarta w załączniku.

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent