Projekty uchwał na obrady Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 32/2007 z 21.06.2007

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2007 roku.

UCHWAŁA NR 4/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ATM SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZPATRZENIA
I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM SA
JAK RÓWNIEŻ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ATM SA za 2006 rok,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 154.823 tys. złotych oraz zyskiem netto 26.291 tys. złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM S.A. za 2006 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 170.292 tys. złotych oraz zyskiem netto 26.680 tys. złotych.

 

UCHWAŁA NR 5/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. postanawia przeznaczyć z zysku netto Spółki za 2006 rok w wysokości 26.291.179,83:

25.046.879,20 zł na dywidendę, czyli 7,60 zł na każdą akcję,
1.244.300,63 zł na kapitał rezerwowy Spółki.

Stosownie do zapisów art. 348 § 3 ksh oraz § 23 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. ustala:

1. dzień dywidendy na 11.07.2007 r.
2. termin wypłaty dywidendy — na 28 września 2007 r.

 

UCHWAŁA NR 6/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Romanowi Szwedowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

 

UCHWAŁA NR 7/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

 

UCHWAŁA NR 8/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Wojtyńskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

 

UCHWAŁA NR 9/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Tuchołka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

 

UCHWAŁA NR 10/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi R. Chilińskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

 

UCHWAŁA NR 11/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Madeyowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

 

UCHWAŁA NR 12/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2006

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Mazurowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu