Uchwała Zarządu w sprawie określenia ostatecznej liczby akcji serii H, oferowanych w trybie oferty publicznej z przeznaczeniem do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach prawa poboru

Raport bieżący 36/2007 z 06.07.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę określającą ostateczną liczbę oferowanych akcji serii H na poziomie 1.204.358 sztuk. Akcje serii H oferowane są w trybie oferty publicznej z przeznaczeniem do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach prawa poboru, na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 czerwca 2007 r.

Treść uchwały Zarządu podjętej w dniu dzisiejszym jest następująca:

Uchwała
Zarządu ATM S.A.
z dnia 6 lipca 2007 roku
w sprawie określenia ostatecznej liczby oferowanych akcji serii H

1. Stosownie do pkt 5 ppkt 2 Uchwały Zarządu ATM S.A. z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz uchylenia wcześniejszych uchwał Zarządu dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany dnia prawa poboru akcji nowej emisji, Zarząd ATM S.A. określa ostateczną liczbę akcji na okaziciela serii H oferowanych w trybie oferty publicznej z przeznaczeniem do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach prawa poboru, na 1.204.358 (milion dwieście cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu