Zawiadomienie o zamiarze zbycia w ofercie publicznej praw poboru do akcji serii H, przysługujących znaczącym akcjonariuszom i osobom zarządzającym lub nadzorującym Spółki ATM S.A.

Raport bieżący 37/2007 z 09.07.2007

Spółka informuje, że otrzymała zawiadomienie o podjęciu przez akcjonariuszy Spółki: Romana Szweda (prezesa Zarządu Spółki), Tadeusza Czichona (wiceprezesa Zarządu Spółki), Tomasza Tuchołkę (wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki), Dariusza Kiełkowskiego (prokurenta samoistnego Spółki), Beatę Czichon (małżonka wiceprezesa Zarządu Spółki), Antoniego Chalimoniuka (doradcy Zarządu) oraz Piotra Putecznego (doradcy Zarządu), zamiaru sprzedaży poza rynkiem regulowanym, przysługujących im praw poboru akcji do Akcji Serii H Spółki objętych prospektem emisyjnym, opublikowanym w dniu 2 lipca 2007 roku („Prawa Poboru”).
Zgodnie z otrzymanym przez Spółkę zawiadomieniem, zbycie Praw Poboru nastąpi w drodze oferty publicznej, obejmującej proponowanie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nabycia do 1 622 559 Praw Poboru („Oferta Publiczna”).
Oferta Publiczna zostanie ogłoszona w dniu 9 lipca 2007 roku, za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.dibre.pl. informacji określających zasady nabywania Praw Poboru, które zostały załączone do otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia i stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Oferta nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonywanej przez spółkę ATM S.A.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu
Pliki do pobrania:
pdf Zasady nabywania Praw Poboru do Akcji Serii H ATM S.A. PDF (193.89 KB)