Informacja o nabyciu akcji


Raport bieżący 39/2007 z 13.07.2007

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o nabyciu akcji, na skutek którego AIG TFI S.A., w wyniku zapisów na rachunkach papierów wartościowych dokonanych w dniu 6 lipca 2007 r., posiada powyżej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez AIG TFI S.A. wynosiła 160 145 szt., co stanowiło ok. 4,86 % ogólnej liczby wyemitowanych akcji i dawało 160 145 (ok. 4,86 %) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki wynosi 170 645 szt., co stanowi ok. 5,18 % ogólnej liczby wyemitowanych akcji i daje 170 645 (ok. 5,18 %) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu