Informacja o nabyciu i zbyciu akcji Emitenta oraz praw poboru do akcji serii H

Raport bieżący 40/2007 z 20.07.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki następujące informacje:

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w Raporcie Bieżącym nr 37 z dnia 09.07.2007 r., nastąpiło w dniu 19.07.2007 r. zbycie, w ofercie publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych, następujących ilości praw poboru do akcji serii H:

  • przez Prezesa Zarządu Romana Szweda — 452 225 praw poboru,
  • przez Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona — 663 714 praw poboru,
  • przez osoby blisko związane z Wiceprezesem Zarządu Tadeuszem Czichonem — 144 000 praw poboru,
  • przez Prokurenta Dariusza Kiełkowskiego — 100 100 praw poboru,
    przez Wiceprezesa Rady Nadzorczej Tomasza Tuchołka — 2 273 praw poboru

oraz dodatkowo w transakcji pakietowej na rynku regulowanym w dniu 18.07.2007 r.:

  • przez Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona — 55 247 praw poboru.

Wszystkie transakcje zbycia praw poboru zostały zawarte po cenie 3,00 zł za jedno prawo poboru.

Osoby zbywające prawa poboru to akcjonariusze-założyciele Spółki. Sprzedaż przez nich praw poboru była związana z brakiem wystarczających środków finansowych na objęcie wszystkich akcji serii H przysługujących im z tytułu posiadanych praw poboru i miała na celu stworzenie możliwości objęcia akcji przez nowych inwestorów w drugiej ofercie publicznej. Jednocześnie, zgodnie z deklaracją zawartą w dokumencie ofertowym, członkowie Zarządu Spółki wyrazili zamiar zakupu akcji serii H w ramach pozostałych posiadanych przez nich praw poboru.

W związku z atrakcyjną ceną emisyjną akcji serii H, niżej wymienione osoby dokupiły na Giełdzie Papierów Wartościowych następujące ilości praw poboru na akcje serii H:

Prezes Zarządu Roman Szwed zakupił w dniu 18.07.2007 r. łącznie 860 praw poboru po cenie 3,00 zł,
Wiceprezes Zarządu Tadeusz Czichon zakupił w dniach 17—19.07.2007 r. łącznie 14 619 praw poboru po średniej cenie 3,02 zł,
osoby blisko związane z Wiceprezesem Zarządu Tadeuszem Czichonem zakupiły w dniu 19.07.2007 r. łącznie 8 504 praw poboru po średniej cenie 2,93 zł.

Jednocześnie do Spółki wpłynęła od Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona o zakupie przez niego w dniach 17—19.07.2007 r. łącznie 200 akcji ATM S.A. po cenie 139 zł za akcje.

Ponadto członkowie Zarządu nabyli w dniu 11.07.2007 r. od subemitenta usługowego, przysługujące im w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2006, następujące ilości akcji serii E:

Prezes Zarządu Roman Szwed — 1 435 akcji,
Wiceprezes Zarządu Tadeusz Czichon — 1 255 akcji.

Akcje te były nabywane po ich wartości nominalnej, to jest po 7,60 zł za akcję.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu