Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 47/2007 z 10.08.2007

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie o nabyciu przez ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, w wyniku realizacji praw poboru Spółki, rozliczonej w dniu 8 sierpnia 2007 r., 305.142 praw do akcji Spółki.

W związku z powyższym z chwilą zamiany praw do akcji Spółki na akcje Spółki liczba posiadanych przez Fundusz akcji Spółki wyniesie 305.142 szt., co stanowić będzie 6,78 % ogólnej liczby wyemitowanych akcji i będzie dawać 305.142 szt. (6,78 %) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed nabyciem ww. akcji Fundusz nie posiadał akcji Spółki.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu