Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 44/2007 z 07.08.2007

Zarząd Spółki ATM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2007 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta.

Na podstawie art. 15 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru na biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2007 r. oraz badania sprawozdania finansowego za rok 2007 — firmę Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Biuro w Krakowie (kod poczt.: 30-150) przy Al. Armii Krajowej 16, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ogłoszoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 73.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na jeden rok.

Emitent korzystał z usług Deloitte Audyt Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdań finansowych za lata 1997 oraz 1998.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu