Koszty emisji Akcji Serii H

Raport bieżący 45/2007 z 08.08.2007

Zarząd ATM S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 43/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. przekazuje dodatkowe informacje w zakresie wskazanym w §33 ust. 1 pkt. 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Łączna wysokość kosztów, zaliczonych do kosztów emisji — 2 257 392 złote, w tym:

a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty — 1 933 732 złote,
b) Spółka nie zawierała umów o submisję,
c) koszt sporządzenia Prospektu Emisyjnego — 314 860 złotych, w tym koszty doradztwa,
d) koszt promocji oferty — 8 800 złotych.

Rozliczenie kosztów w księgach rachunkowych nastąpi wg metody memoriałowej, czyli w momencie otrzymania dokumentów źródłowych. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta jako zmniejszenie kapitału zapasowego z agio powstałego z nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną oferowaną akcję — 1,87 złotych.

Powyższe wartości zostały ustalone według stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu na podstawie informacji przekazanych Spółce przez podmioty świadczące usługi związane z Ofertą. W przypadku otrzymania przez Spółkę informacji, które miałyby wpływ na ostateczne rozliczenie kosztów Oferty, stosowna informacja w tej sprawie zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w tym samym trybie.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu