Zawiązanie spółki Centrum Badawczo-Rozwojowe ATM-Lab sp. z o.o.

Raport bieżący 49/2007 z 13.08.2007

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym została powołana spółka pod firmą Centrum Badawczo-Rozwojowe ATM-Lab sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy nowo utworzonej spółki wynosi 50.050 zł. ATM S.A. objęła 1000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, za łączną kwotę 50.000 zł, co stanowi 99,9% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. 1 udział stanowiący 0,1% udziałów w kapitale zakładowym nowo zawiązanej spółki objęła ATM-Mobile sp. z o.o.

Centrum Badawczo-Rozwojowe ATM-Lab sp. z o.o. została utworzona w związku z realizacją przez ATM S.A. coraz liczniejszych projektów badawczo-rozwojowych. Zarząd Emitenta widzi konieczność skupienia wszystkich prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w grupie kapitałowej ATM w ramach oddzielnej spółki. Wydzielenie spółki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych umożliwi:

wprowadzenie odrębnego systemu rozliczania projektów badawczych dofinansowywanych ze środków publicznych ułatwiającego przejrzyste raportowanie i refinansowanie rzeczywiście poniesionych kosztów,
skorzystanie z odliczenia od podstawy opodatkowania kosztu nabycia innowacyjnej technologii, w przypadku, gdy technologia nabywana jest od nowo powstałej spółki przez inny podmiot z grupy kapitałowej ATM S.A.,
w przyszłości, przekształcenie spółki (po spełnieniu odpowiednich warunków), na podstawie decyzji Ministra Gospodarki, w rzeczywiste Centrum Badawczo-Rozwojowe, które może korzystać ze specjalnych odpisów podatkowych oraz zwiększonego poziomu intensywności dofinansowania,
osiągnięcie pozytywnego wpływu na wizerunek spółki ATM S.A. — w szczególności przy ubieganiu się o środki na dofinansowanie prac badawczych.

Nabycie udziałów zostało zrealizowane ze środków własnych Emitenta. Nabyte udziały w Centrum Badawczo-Rozwojowe ATM-Lab sp. z o.o. dają 99,9% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Centrum Badawczo-Rozwojowe ATM-Lab sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym z Emitentem wyłącznie poprzez udziały objęte przez Emitenta. Inwestycja w udziały spółki ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta.

Kryterium będącym podstawą uznania aktywów finansowych za aktywa o znacznej wartości są objęte udziały, których łączna wartość przekracza 20% kapitału zakładowego nowej spółki.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu