Nabycie aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący 51/2007 z 21.08.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że w wyniku realizacji postanowień umowy inwestycyjnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2007 z dnia 11 maja 2007 r., w dniu dzisiejszym ATM S.A. objęła 2.750.000 udziałów nowej emisji spółki Linx Telecommunications B.V. z siedzibą w Amsterdamie.

Udziały zostały objęte za łączną kwotę 16,5 mln euro, a ich łączna wartość nominalna wynosi 27.500 euro. Udziały zostały opłacone w gotówce, a źródłem finansowania transakcji były środki pozyskane z emisji publicznej akcji serii H Emitenta.

Pomiędzy spółką Linx Telecommunications B.V. a Emitentem oraz jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nie istniały jakiekolwiek powiązania.

Kryterium będące podstawą uznania nabytych aktywów za znaczące stanowi przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Objęte przez Emitenta udziały mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki Linx Telecommunications B.V. po objęciu udziałów wynosi 22 % oraz Emitent posiada 22 % głosów na jej zgromadzeniu wspólników.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu