Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący 55/2007 z 24.09.2007

W dniu dzisiejszym Emitent podpisał aneks do umowy generalnej z Polską Telefonią Cyfrową sp. z o.o. na dostawy i instalację urządzeń telekomunikacyjnych. Wartość towarów i usług objętych dodatkowymi zamówieniami wynosi 13,4 mln zł. Dostawy zostaną zrealizowane do końca 2007 roku. Umowa realizowana jest we współpracy z Cisco Systems.
Zgodnie z postanowieniami umowy generalnej, w przypadku zwłoki w realizacji zamówień, zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,15% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wartości zamówienia.
Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Poza aneksem do umowy generalnej opisanym powyżej, w ciągu ostatnich 12 miesięcy z podmiotem tym Emitent zrealizował umowy na dostawę towarów i usług na łączną kwotę 9,4 mln zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu