Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący 58/2007 z 08.10.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu 5 października 2007 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 1.204.358 (jeden milion dwieście cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji serii H. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jego obecna wysokość wynosi 34.200.000 (trzydzieści cztery miliony dwieście tysięcy) złotych i obejmuje 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela. Ogólna liczba głosów z wszystkich akcji wynosi 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu