Rejestracja akcji serii H w KDPW

Raport bieżący 61/2007 z 16.10.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że zgodnie z treścią otrzymanego komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 15 października 2007 roku, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokona w dniu 17 października 2007 roku rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.204.358 (jeden milion dwieście cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji serii H pod kodem PLATMSA00013 oraz dokona asymilacji z dotychczasowymi akcjami Spółki. Łączna liczba akcji Spółki po rejestracji w KDPW wyniesie 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu