Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 62/2007 z 18.10.2007

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 9.11.2007 r., o godz. 10.00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a (dalej „Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

3. Przyjęcie porządku obrad;

4. Podjęcie uchwały w sprawie asymilacji akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H w akcje serii A, ich podziału w stosunku jeden do ośmiu (Split) oraz zmiany Statutu;

5. Podjęcie uchwały, w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A. na lata 2008-2014, w sprawie

emisji do 3.000.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych z prawem do objęcia do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B (po podziale w stosunku 1:8) z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B (po podziale w stosunku 1:8) z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz
zmiany Statutu;

6. Wolne wnioski.

W związku z planowanym powzięciem wyżej wzmiankowanych uchwał proponowane są następujące zmiany Statutu Spółki:

1. § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34 200 000 (trzydzieści cztery miliony dwieście tysięcy) złotych i dzieli się na:

1. 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 000.001 do nr 1.800.000 o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda,
2. 630 000 (sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 1.800.001 do nr 2.430.000 o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda,
3. 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od nr 2.430.001 do nr 2.610.000 o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda,
4. 187 040 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D od nr 2.610.001 do nr 2.797.040 o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda,
5. 130 000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E od nr 2.797.041 do nr 2.927.040 o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda,
6. 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od nr 2.927.041 do nr 3.227.040 o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda,
7. 68 602 (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G od nr 3.227.041 do nr 3.295.642 o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda,
8. 1 204 358 (jeden milion dwieście cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H od nr 3.295.643 do nr 4.500.000 o wartości nominalnej 7,60 (siedem 60/100) złotych każda.”

brzmienie proponowane:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.200.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście tysięcy) złotych i dzieli się na:
1) 36.000 000 (trzydzieści sześć milionów) akcji serii A o wartości nominalnej 0,95 złotych każda,”

2. w § 6 po ust. 1 proponuje się dodać ust. 1a w następującym brzmieniu:
„1 a) Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.850.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,95 zł (zero złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy). Uprawnionymi do objęcia akcji serii B będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii B może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 roku.”

3. w § 6 po ust. 4 proponuje się dodać ust. 5 w następującym brzmieniu:
„Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.”

Uprawnieni do udziału w obradach Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 2 listopada 2007 roku, do godziny 16.00, złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a, w pok. 101, w godz. 9.00—16.00.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu