Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący 68/2007 z 13.11.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym — jako lider konsorcjum dwóch spółek — zawarła z Ministrem Obrony Narodowej działającym przez Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych w Warszawie umowę, której przedmiot stanowi dostawa sieciowego sprzętu aktywnego do modernizacji sieci MIL-WAN oraz zapewnienie świadczenia usługi serwisowej w okresie gwarancji. Wartość przedmiotu umowy brutto wynosi 30 675 179,31 zł i przekracza 10% kapitałów własnych ATM S.A., co stanowi kryterium jej uznania za umowę znaczącą.

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Konsorcjum. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 10% ceny ofertowej wadliwych egzemplarzy, jeżeli Konsorcjum nie dokona ich naprawy lub wymiany zgodnie z parametrami określonymi w serwisie gwarancyjnym. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia roszczeń uzupełniających do wartości szkody.

Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku ani terminu, a także zapisów odbiegających od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu