Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego

Raport bieżący 75/2007 z 14.12.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2007 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki polegającej na asymilacji akcji serii A—H w akcje serii A oraz ich podziału w stosunku jeden do ośmiu. W wyniku dokonanej asymilacji akcji serii A—H w akcje serii A, a następnie podziału (splitu) 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A powstało 36.000.000 nowych akcji serii A o wartości nominalnej 0,95 zł. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) głosów.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu