Korekta raportu okresowego za I kwartał 2008 r.

Raport bieżący 14/2008 z 19.05.2008

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedkłada, w załączniku do niniejszego raportu bieżącego, korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2008 r. opublikowanego przez Spółkę w dniu 12 maja 2008 r. Korekta ma na celu poprawienie oczywistych omyłek w wynikach cząstkowych, które wystąpiły przy konwersji danych do formularza raportu okresowego. Powstałe omyłki nie miały wpływu na ostateczne wyniki finansowe Spółki w I kwartale 2008 r. zamieszczone w raporcie okresowym. Wszelkie pozostałe pozycje skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2008 r. nie ulegają zmianie. Jednolitą treść raportu okresowego uwzględniającą skorygowane pozycje można znaleźć na stronach https://www.atm.com.pl/

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu