Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 15/2008 z 21.05.2008

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2008 roku.

UCHWAŁA NR 1/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM SA
JAK RÓWNIEŻ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM SA ZA ROK 2007

1. Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza:

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ATM SA za 2007r.
oraz sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 345.111 tys. złotych oraz zyskiem netto 18.232 tys. złotych
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM SA za 2007 roku, charakteryzujące się sumą bilansową 369.092 tys. złotych oraz zyskiem netto 21.582 tys. złotych.

2. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A., stosownie do zapisów art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, podejmuje decyzję o sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od 1 stycznia 2008r.

UCHWAŁA NR 2/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2007

1. Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia wypłacić za rok 2007 dywidendę w wysokości 19.440.000 zł, to jest 54 groszy na jedna akcję,
2. Na wypłatę dywidendy przeznacza się cały zysk netto Spółki w wysokości 18.230.867,42 zł oraz kwotę 1.209.132,58 zł z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego.
3. Stosownie do zapisów art. 348 § 3 ksh oraz § 23 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. ustala:

dzień dywidendy na 5.09.2008 r.
termin wypłaty dywidendy na 19.09.2008 r.

UCHWAŁA NR 3/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Romanowi Szwedowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

UCHWAŁA NR 4/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

UCHWAŁA NR 5/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Wojtyńskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

UCHWAŁA NR 6/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi R. Chilińskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 1.03.2007 r.

UCHWAŁA NR 7/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Madeyowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

UCHWAŁA NR 8/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Tuchołka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

UCHWAŁA NR 9/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Zbigniewowi Mazurowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

UCHWAŁA NR 10/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.03.2007 r. do 31.12.2007 r.

UCHWAŁA NR 11/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE AKCJI WŁASNYCH
W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 362 § 1 PKT. 2 KSH

Stosownie do zapisów art. 393 pkt. 6 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia co następuje :
1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę w latach 2008-2010 nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji własnych, które będą zaoferowane do nabycia pracownikom spółek Grupy Kapitałowej ATM S.A., zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego dla Pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A.
2. Na sfinansowanie nabycia akcji, o którym mowa w ust.1, tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 13,5 mln zł poprzez przeniesienie na ten kapitał część kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto spółki za lata ubiegłe.

Treść Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu