Nabycie akcji własnych

Raport bieżący 17/2008 z 29.05.2008

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że Spółka dokonała w dniu dzisiejszym nabycia w systemie notowań ciągłych 4 850 akcji własnych, zgodnie z powziętą uchwałą Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2008 r.

Spółka nabyła akcje w celu realizacji Programu Motywacyjnego w trybie art. art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, a w przypadku nie podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie — w celu umorzenia.

Średnia cena nabycia akcji wyniosła 8,10 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,95 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniu dzisiejszym akcji wynosi 4 607,50 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,013% kapitału zakładowego i daje 4 850 głosów (0,013%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu