Komentarz Zarządu do bieżących notowań akcji

Raport bieżący 02/2008 z 08.01.2008

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

W związku ze znacznym spadkiem notowań akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w związku z pytaniami inwestorów kierowanymi do Zarządu Spółki, Zarząd przekazuje do wiadomości publicznej następującą informację.

Spadek cen akcji ATM S.A. nie pozostaje w związku z przyczynami fundamentalnymi, które mogłyby dotyczyć bieżącej lub przyszłej działalności Spółki. Jedyna obiektywna przyczyna przeceny akcji może mieć związek z zapowiedzianym niezrealizowaniem części zysków Spółki w roku 2007 w związku z koniecznością przesunięcia na rok bieżący przychodów ze sprzedaży akcji mPay S.A. w ofercie publicznej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 76/2007 z 18.12.2007 r. Informacja dotyczyła jedynie zmniejszenia prognozowanego w 2007 r. zysku netto w wysokości 33.3 mln zł o mniej więcej połowę.

Zaznaczamy także, że przesunięcie publicznej oferty akcji mPay S.A. ma związek z chwilowymi niejasnościami co do możliwości zaimplementowania systemu płatności mobilnych w sieci WSZYSTKICH operatorów telefonii komórkowej, a nie z wątpliwościami co do cech zaproponowanego rozwiązania, które spełnia wszystkie wymagania techniczne zgłaszane przez operatorów telefonii komórkowej. Prace w kierunku stworzenia powszechnego systemu płatności w Polsce w oparciu o system mPay trwają nieprzerwanie. Firma mPay S.A. planuje jeszcze w styczniu br. specjalną konferencje prasową, na której poinformuje o aktualnych osiągnięciach i średnioterminowej strategii działania.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w pozostałych dziedzinach działalności rozwój spółki w roku 2007 następował bez zastrzeżeń. Spotkaliśmy się co prawda ze zjawiskiem braku na rynku zapowiadanych dużych przetargów na usługi w zakresie integracji systemów teleinformatycznych, ale w zamian osiągnięty został wyższy od oczekiwanego wzrost przychodów i zysków ze średnich i mniejszych kontraktów.

W roku 2007 Spółka realizowała swoją strategię inwestycyjną w oparciu o środki finansowe pozyskane w drugiej ofercie publicznej akcji. Cele emisji zostały w przeważającej większości zrealizowane, co pozwoli na zwiększenie przychodów i zysków w roku przyszłym.

W szczególności znacznie rozbudowana została infrastruktura telekomunikacyjna (sieci światłowodowe w pięciu miastach w Polsce). Wobec stale rosnącej popularności multimedialnych aplikacji internetowych utrzymuje się znaczne tempo wzrostu zapotrzebowania na usługi transmisyjne i stowarzyszone (np. kolokacyjne), co dzięki poczynionym inwestycjom przekłada się na zwiększenie przychodów ATM z tego rodzaju usług.

Spółka przewiduje opublikowanie w trzeciej dekadzie stycznia szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2007 oraz informacji dotyczących realizacji celów emisyjnych.

Warto zaznaczyć, że rok 2008 będzie stanowił ważny rok dla ATM S.A. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Centrum Innowacji ATM”, budowanego w oparciu o decyzję o rozszerzeniu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o kompleks Grochowska w podstrefie warszawskiej, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 69/2007 z dnia 14.11.2007 r. Aktualnie Spółka prowadzi działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowych pozwalających na zrealizowanie tego śmiałego projektu, mającego wielkie znaczenie w rozwoju Spółki w przeciągu 10 najbliższych lat.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu