Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 22/2008 z 05.06.2008

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 5 czerwca 2008 r.:

UCHWAŁA NR 1/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM SA JAK RÓWNIEŻ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM SA ZA ROK 2007

1. Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza:

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ATM SA za 2007 rok,
sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 345.111 tys. złotych oraz zyskiem netto 18.232 tys. złotych,
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM S.A. za 2007 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 369.092 tys. złotych oraz zyskiem netto 21.582 tys. złotych.

2. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A., stosownie do zapisów art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, podejmuje decyzję o sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od 1 stycznia 2008 r.

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 2/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2007

1. Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia wypłacić za rok 2007 dywidendę w wysokości 19.440.000 zł, to jest 54 groszy na jedną akcję.

2. Na wypłatę dywidendy przeznacza się cały zysk netto Spółki w wysokości 18.230.867,42 zł oraz kwotę 1.209.132,58 zł z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego.

3. Stosownie do zapisów art. 348 § 3 ksh oraz § 23 ust. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. ustala:

dzień dywidendy na 5.09.2008 r.
termin wypłaty dywidendy na 19.09.2008 r.

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Romanowi Szwedowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały oddano 13.054.922 głosów. Za odrzuceniem uchwały nie oddano żadnych głosów, nikt się nie wstrzymał. W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz wyłączony z głosowania stosownie do treści art. 413 ksh, to jest Roman Szwed posiadający łącznie 3.635.984 głosów.

UCHWAŁA NR 4/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Za przyjęciem uchwały oddano 10.786.906 głosów. Za odrzuceniem uchwały nie oddano żadnych głosów, nikt się nie wstrzymał. W głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz wyłączony z głosowania stosownie do treści art. 413 ksh, to jest Tadeusz Czichon posiadający łącznie 5.904.000 głosów.

UCHWAŁA NR 5/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki — Janowi Wojtyńskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 6/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi R. Chilińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 1.03.2007 r.

Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 7/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki — Janowi Madeyowi, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 8/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki — Tomaszowi Tuchołka, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki — Zbigniewowi Mazurowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki — Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.03.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała powyższa została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/2008
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA

Stosownie do zapisów art. 393 pkt. 6 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia co następuje:

1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę w latach 2008-2010 nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji własnych, które będą zaoferowane do nabycia pracownikom spółek Grupy Kapitałowej ATM S.A., zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego dla Pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A. Jednocześnie Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Programu Motywacyjnego dla Pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A. w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały oraz upoważnia Radę Nadzorczą ATM S.A. do dokonywania niezbędnych zmian w powyższym Regulaminie, w granicach przewidzianych niniejszą uchwałą.

2. Na sfinansowanie nabycia akcji, o których mowa w ust. 1, tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 13,5 mln zł poprzez przeniesienie na ten kapitał część kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto spółki za lata ubiegłe.

3. Walne Zgromadzenie Spółki uznaje zakup akcji, dokonany przed datą niniejszej uchwały, za dokonany za zgodą Walnego Zgromadzenia stosownie do art. 393 pkt. 6 ksh.

Uchwała powyższa została przyjęta w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały oddano 13.194.490 głosów. Za odrzuceniem uchwały oddano 3.496.416 głosów. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Przeciwko uchwale głosował ING Otwarty Fundusz Emerytalny, który zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu