Nabycie akcji własnych

Raport bieżący 30/2008 z 20.06.2008

Wersja do druku

Raport bieżący 32/2008 z 23.06.2008
Objęcie udziałów w spółce zależnej

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka objęła 408 udziałów w kapitale zakładowym zależnej od siebie spółki Cineman sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Udziały zostały objęte w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w Cineman sp. z o.o. i zostaną pokryte gotówką.

Wartość nominalna każdego z objętych przez Spółkę udziałów wynosi 500 zł, zaś ich łączna wartość stanowi kwotę 204 000 zł. Udział nabytych przez Emitenta aktywów stanowi 20,4% podwyższonego kapitału zakładowego spółki zależnej.

Nabycie udziałów nastąpiło ze środków własnych Spółki. Inwestycja w udziały spółki zależnej ma charakter długoterminowy.

Wielkość udziałów Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym Cineman sp. z o.o. wynosi 51%. Tyle samo wynosi liczba posiadanych głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Pomiędzy spółką Cineman sp. z o.o. a Emitentem oraz jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nie istnieją żadne powiązania za wyjątkiem udziału kapitałowego Emitenta w spółce zależnej.

Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za znaczące było przekroczenie 20% kapitału zakładowego Cineman sp. z o.o.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu