Nabycie akcji własnych

Raport bieżący 34/2008 z 27.06.2008

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja od Beskidzkiego Domu Maklerskiego realizującego zakup akcji ATM S.A. na rzecz Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z powziętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2008 r.

Zgodnie z otrzymaną informacją w dniach 23-27.06.2008 r. Spółka nabyła w systemie notowań ciągłych 22 634 akcje własne po średniej cenie 7,55 zł oraz w transakcji pakietowej pozasesyjnej 150 000 akcji własnych po cenie 7,54 zł każda. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,95 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniach 23-27.06.2008 r. akcji wynosi 164 002,30 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,48% kapitału zakładowego i daje 172 634 głosów (0,48%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu