Przyznanie dofinansowania

Raport bieżący 52/2008 z 12.12.2008

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. zawiadamia, że w dniu wczorajszym wpłynęła do spółki informacja o przyznaniu spółce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dofinansowania projektu pt. „Centrum Innowacji ATM” na kwotę 72.320.578,20 zł. Decyzja ta stanowi podstawę do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu