Zawarcie umowy z animatorem emitenta

Raport bieżący 54/2008 z 31.12.2008

Podstawa prawna: inne uregulowania

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie podaje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w którym Giełda informuje, że pomiędzy członkiem giełdy Copernicus Securities S.A. a spółką ATM S.A. została zawarta umowa o pełnienie zadań animatora emitenta. Umowa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu