Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki

Raport bieżący 06/2008 z 28.01.2008

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Prokurenta Spółki o nabyciu w dniu 03.07.2007 roku 500 akcji ATM S.A. po cenie 7,60 zł oraz zbyciu w dniach 17—20.07.2007 roku 5 630 praw poboru ATM S.A. po średniej cenie 2,64 zł.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu