Zarejestrowanie spółki zależnej Centrum Innowacji ATM sp. z o.o.

Raport bieżący 09/2008 z 26.03.2008

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, objęła wszystkie udziały w nowo utworzonej spółce pod firmą Centrum Innowacji ATM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy tej spółki wynosi 50.000 zł. ATM S.A. objęła 1000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, za łączną kwotę 50.000 zł, co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Nabycie udziałów zostało zrealizowane ze środków własnych Emitenta. Nabyte udziały w Centrum Innowacji ATM sp. z o.o. dają 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Centrum Innowacji ATM sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym z Emitentem kapitałowo poprzez udziały objęte przez Emitenta oraz osobowo poprzez objęcie funkcji członków zarządu przez osoby zarządzające Emitentem. Inwestycja w udziały spółki ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta.

Kryterium będącym podstawą uznania aktywów finansowych za aktywa o znacznej wartości są objęte udziały, których łączna wartość przekracza 20% kapitału zakładowego nowej spółki.

Centrum Innowacji ATM sp. z o.o. została utworzona w związku z planowanym rozpoczęciem działalności ATM S.A. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefa Warszawa, Kompleks Grochowska. W tym celu istnieje potrzeba wyodrębnienia do oddzielnej spółki tej części działalności ATM S.A., która będzie prowadzona wyłącznie na terenie Strefy. Powołanie spółki ma na celu umożliwienie podjęcia kroków formalno-prawnych, mających na celu podpisanie stosownych umów z zarządzającym Specjalną Strefą Ekonomiczną na prowadzenie działalności w Strefie.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu