Zarejestrowanie przekształcenia spółki zależnej

Raport bieżący 01/2009 z 06.01.2009

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 stycznia 2009 r. zarejestrował przekształcenie spółki KLK sp. z o.o. w spółkę akcyjną. W wyniku przekształcenia spółka zależna będzie kontynuować swoją działalność pod firmą KLK S.A.

Kapitał zakładowy KLK S.A. wynosi 533 400 zł i dzieli się na 533 400 nieuprzywilejowanych akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda, które stanowią jednocześnie ogólną liczbę głosów wynikającą ze wszystkich wyemitowanych akcji. Emitent posiada 420 000 akcji KLK S.A. stanowiących 78,74% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentujących tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu