Odkupienie akcji własnych

Raport bieżący 13/2009 z 08.05.2009

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została powiadomiona przez Beskidzki Dom Maklerski S.A. o przeksięgowaniu w dniach 24 oraz 27 kwietnia 2009 roku na rachunek inwestycyjny należący do Spółki 16 160 akcji ATM S.A. z rachunków brokerskich wskazanych pracowników ATM S.A., w związku ze świadczoną przez BDM S.A. obsługą brokerską Programu Motywacyjnego dla pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A. Odkupienie akcji własnych nastąpiło w wyniku realizacji prawa ATM S.A. do odkupu akcji Spółki w związku z wygaśnięciem uprawnień tych pracowników do nabycia akcji.

Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 0,95 zł. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wyniosła 15 352 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,045% kapitału zakładowego i daje 16 160 głosów (0,045%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu