Zbycie znaczącego pakietu akcji

Raport bieżący 25/2009 z 04.09.2009

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 4 września 2009 roku otrzymał od Pana Romana Szweda — prezesa zarządu ATM S.A. informację o następującej treści:

Zgodnie z art. 69 ust 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. nr. 184, poz. 1539) uprzejmie informuję, że w wyniku zbycia w dniu 02.09.2009 r. — 275 080 akcji ATM S.A. po cenie 8,00 zł za akcję zmniejszeniu uległ mój udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i wynosi obecnie poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Liczba posiadanych poprzednio akcji Spółki ATM S.A. wynosiła 3 663 073 sztuk, co stanowiło 10,18% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i dawało 3 663 073 (10,18%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki ATM S.A. wynosi 3 387 993 sztuk, co stanowi 9,41% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i daje 3 387 993 (9,41%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zbycie niniejszego pakietu akcji jest bezpośrednio powiązane z aktualnymi okolicznościami osobistymi.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu