Nabycie znaczącego pakietu akcji

Raport bieżący 26/2009 z 04.09.2009

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 4 września 2009 roku otrzymał od Pana Piotra Putecznego informację o następującej treści:

„Zgodnie z art. 69 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. nr. 184, poz. 1539) uprzejmie informuję, że w wyniku nabycia w dniu 02.09.2009 r. — 92 600 akcji ATM S.A. posiadam razem z moją żoną Elżbietą Puteczną powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Liczba posiadanych poprzednio akcji Spółki ATM S.A. wynosiła 1 724 900 sztuk, co stanowiło 4,791% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i dawało 1 724 900 (4,791%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki ATM S.A. wynosi 1 817 500 sztuk, co stanowi 5,049% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i daje 1 817 500 (5,049%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu