Informacja o stanie posiadania akcji ATM S.A. przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący 28/2009 z 23.09.2009

Podstawa prawna — art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 23 września 2009 roku otrzymał od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. w związku z art. 88 ust. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informują o osiągnięciu 5% lub mniej ogólnej liczby głosów w spółce ATM S.A.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: 09.09.2009 r. — rejestracja przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 1 813 435
Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki: 5,04%
Liczba głosów z tych akcji: 1 813 435
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,04%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 1 813 435
Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki: 4,99%
Liczba głosów z tych akcji: 1 813 435
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,99%

Niniejsze zawiadomienie jest przekazywane na podstawie informacji powziętej w dniu
14.09.2009 r. (raport bieżący ATM S.A. nr 27/2009).”

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu