Zarejestrowanie przekształcenia spółki zależnej

Raport bieżący 03/2009 z 08.01.2009

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację, że Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 grudnia 2008 r. zarejestrował przekształcenie spółki ATM Services sp. z o.o. w spółkę akcyjną. W wyniku przekształcenia spółka zależna będzie kontynuować swoją działalność pod firmą inONE S.A.

Kapitał zakładowy inONE S.A. wynosi 500 000 zł i dzieli się na 500 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, które stanowią jednocześnie ogólną liczbę głosów wynikającą ze wszystkich wyemitowanych akcji. Emitent posiada 300 000 akcji inONE S.A. stanowiących 60% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentujących tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu