Korekta Raportu Kwartalnego za III kwartał 2009

Raport bieżący 31/2009 z 09.12.2009

Podstawa prawna — art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, że w raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej ATM S.A. za III kwartał 2009 roku, opublikowanym w dniu 12 listopada 2009 r. na stronie 22 w punkcie „INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, KTÓRE NIE SĄ TRANSAKCJAMI TYPOWYMI I RUTYNOWYMI” wymagana jest korekta. Korekta dotyczy tytułu tego punktu i zamieszczonego w nim oświadczenia: „W okresie objętym niniejszym raportem nie zostały zawarte przez Emitenta ani przez jednostkę od niego zależną transakcje z podmiotami powiązanymi, które nie byłyby transakcjami typowymi i rutynowymi, wynikającymi z bieżącej działalności.”

Tytuł punktu winien być: „INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYŃCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE”, a jego treść: „W okresie objętym niniejszym raportem nie zostały zawarte przez Emitenta ani przez jednostkę od niego zależną transakcje z podmiotami powiązanymi, zarówno pojedynczo, ani też łącznie, które byłyby istotne i zawarte na warunkach innych niż rynkowe.”

Skorygowany w tym zakresie Raport Kwartalny za III kwartał 2009 roku zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu dzisiejszym, tj. 9 grudnia 2009 roku.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu