Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący 32/2009 z 18.12.2009

Podstawa prawna — art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ATM S.A. informuje, że w dniu 18.12.2009 roku zawarł z Ministrem Gospodarki umowę, której przedmiotem jest udzielenie Emitentowi dofinansowania na realizację projektu „Centrum Innowacji ATM” ze środków publicznych w ramach działania 4.5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. O zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania Emitent informował raportem bieżącym nr 52/2008 z dnia 12 grudnia 2008 roku.

Wartość umowy, tj. wielkość otrzymanego dofinansowania wynosi 72 320 578,20 zł i stanowi 22,51% kosztów kwalifikowanych projektu (całkowity koszt realizacji projektu wynosi 392,02 mln zł z VAT, w tym wydatki kwalifikowane 321,28 mln zł).

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa ośrodka opracowującego i wdrażającego usługi oparte na najnowocześniejszych technologiach telekomunikacyjnych i informatycznych pod nazwą Centrum Innowacji ATM, co będzie powiązane z rozbudową obecnie użytkowanego Centrum Telekomunikacyjnego ATMAN-Grochowska.

Projekt objęty dofinansowaniem będzie realizowany w latach 2010–2015 i podzielony jest na etapy, z których każdy będzie miał wpływ na zwiększenie przychodów i zysków Emitenta, co będzie warunkowało przystąpienie do kolejnego etapu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Zrealizowany projekt umożliwi oferowanie w ramach Centrum Telekomunikacyjnego ATMAN-Grochowska profesjonalnych usług telekomunikacyjnych, szczególnie kolokacji i hostingu, jeszcze bardziej przystosowanych do potrzeb rynku. Stworzy także firmom technologicznym wyjątkowe możliwości prowadzenia i rozwoju działalności w CI ATM, poprzez zaoferowanie między innymi unikatową infrastruktury technicznej.

Dofinansowanie projektu będzie mogło być realizowane poprzez zaliczkowanie poszczególnych etapów, przy czym pierwsza zaliczka nie może przekroczyć 30% kwoty dofinansowania. Rozliczenie dofinansowania poszczególnych etapów następuje po ich zakończeniu. Zakończenie i całkowite rozliczenie wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu nastąpić musi do 25 stycznia 2015 r.

Realizacja projektu musi być zgodna z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa dotyczącymi pomocy publicznej. Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych. W przypadku naruszenia postanowień umowy w zakresie realizacji projektu z winy Emitenta, umowa może być wypowiedziana przez Ministra Gospodarki, co może skutkować koniecznością zwrócenia otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu